INTERNATIONAL
CALENDAR

BILATERAL MEETING - 17/02/2021 - Online - P012

Indicators about 30 metropolitan spaces where our members are based:

1. PIB (Recàlcul a partir de dades de Metrópolis)
2. Renda Familiar Disponible Bruta per Habitant

3. S80/S20

4. Pes de la Despesa Pública Local sobre el PIB  (Recàlcul a partir de dades de Metropolis)
5. Taxa d'IRPF sobre les grans rendes
6. Sol·licituds de patents per cada 10.000 habitants (2008-2014)

7. Població amb Educació Superior (ISCED 5 a 8)
8. Mortalitat infantil
9. Taxa de Suïcidis
10. Consum d'aigua mitjà per habitant i dia
11. Contaminació Atmosfèrica (NO2)
12. Nombre de policía local x 1.000 habitants
13. % Vots a partits xenófobs i populistes
14. Participació Electoral